Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bị vong lục

Văn bản ngoại giao do Chính phủ hoặc Bộ Ngoại giao công bố trình bày lại một cách có hệ thống lịch sử của một ván đề để tranh thủ dư luận trong nưóc và quốc tế.