Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bổ sung tài liệu
Căn cử vào các nguyên tắc, tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu để lựa chọn những tài liệu có giá trị từ các nguồn nộp lưu đưa vào bảo quản Nhà nưóc. Bổ sung tài liệu được thực hiện theo quan điểm và phương pháp tổng họp và hệ thống trong toàn phông lưu trữ Nhà nước. Bổ sung tài liệu được tiến hành theo hai bước : bổ sung lưu trữ hiện hành và bổ sung lưu trữ cố định