Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bộ nhớ - Memory
Một trong các thành phần thuộc phân cứng của mảy tính, thực hiện việc lưu trừ các dừ liệu, chi thị, lệnh cân thiêt cho hoạt động của máy tinh đê xử lý thông tin.
Bộ nhớ có các loại như: bộ nhớ trong RAM - bộ nhớ truy xuất trực tiếp, ROM - bộ chi đọc và bộ nhớ ngoài như đĩa từ, bảng từ, thiết bị ghi tin cắm ngoài. Độ nhớ trong có dung lượng hạn định, bộ nhớ ngoài là vô hạn, nhưng bộ nhớ trong quan trọng hơn cà vì quá trình xử lý dữ liệu chi được thực hiện ở bộ nhớ trong.
Dung lượng bộ nhớ là một trong các chỉ số quan trọng để đánh giá tính năng kỹ thuật cùa máy tính, để tham khảo lựa chọn mua sắm các thiết bị máy tính.
Bộ sưu tập lưu trữ - Archives collection
Bộ tài liệu lưu trừ được tập hợp theo một nguyên tăc tô chức tài liệu nhất định, được bảo quản trong kho lưu trừ, phục vụ yêu câu nghiên cứu của độc giả
Tuỳ theo tình trạng tài liệu hiện có, ừong quá trình thu thập, sưu tầm tài liệu, hoặc theo yêu cầu nghiên cứu, bộ sưu tập tài liệu lưu trữ thường được tồ chức theo chuyên đề, theo địa danh, theo tác giả...được bảo quản trong các kho lưu trừ khi không đủ điều kiện lập thành các phông lưu trừ riêng biệt.
Tài liệu chủ yếu ờ các lưu trữ lịch sử ỉà các phông lưu trữ, song để phục vụ yêu cầu nghiên cứu đa dạng của các độc giả, các kho tài liệu đều có các bộ sưu tập tài liệu lưu trữ, có thư viện và các sách tra cửu.
Các trường hợp có thể lập bộ sưu tập lưu trữ là:
Tài liệu của một nguồn - cùng do một cơ quan hình thành phông sản sinh ra, nhưng không đủ số lượng và thành phần theo sự hoạt động của cơ quan hình thành phông, không đủ điều kiện thành ỉập một phông lưu trữ độc ỉập.
- Tài liệu của nhiều nguồn, có cùng một chuyên đề.
- Tài liệu của nhiều chuyên đề nhưng được tập hợp theo một địa danh, theo một tác giả...
Loại hình tài liệu của bộ sưu tập lưu trũ* đặc biệt là bộ sưu tập theo chuyên đề rất đa dạng, ừong đó có cả các tư liệu lưu trữ được lựa chọn từ các ấn phẩm, báo chí có nội dung phản ánh một vấn đề cùng loại cần thiết cho việc nghiên cứu theo chuyên đề.
Trong một kho lưu trữ, các bộ sưu tập lưu trừ cần được bảo quản theo chế độ như những tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử khác.