Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Tập họp các tài liệu càn thiết về việc xây dựng một công trình, chế tạo một sản phẩm hoặc về một đề tài khoa học. Có các bộ tài liệu khoa học kỹ thuật như : Bộ tài liệu thiết kế xây dựng, bộ tài liệu thiết kế chế tạo, bộ tài liệu nghiên cứu khoa học...