Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Toàn bộ tài liệu kỹ thuật được sản sinh ra trong qúa trình thiết kế một công trình xây dựng hoặc thiết kế một sản phẩm công nghiệp. Bộ thiết kế dùng làm đơn vị thống kê, đơn vị phân loại ở kho lưu trữ tài liêu khoa học kỹ thuật