Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Tập hộp các thẻ về các đơn vị bảo quản các văn bản, bản vẽ theo từng công trình xây đựng cơ bản, từng sản phẩm công nghiệp hoặc từng đề tài khoa học.