Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Bộ thẻ các phông lưu trữ cỏ giả trị lịch sử trong cả nước do cơ quan đầu ngành lieu trữ quản lý
Bộ thẻ phông trung ương là công cụ thống kê, quản lý nhà nước tài liệu lưu trữ. Mỗi phông lưu trữ được biên mục trên một thẻ. Thông tin trên từng thẻ bao gồm những phần quan trọng của một phông lưu trữ, ví dụ:
- Tên phông,
- Cơ quan chủ quản hiện nay,
- Số, ký hiệu của phông,
- Ký hiệu thông tin,
- Thời hạn bắt đầu và kết thúc của phông,
- Số lượng hồ sơ,
- Dung lượng tài liệu quy ra mét giá,
- Tóm tắt nội dung phông,
- Thể loại phông (đóng/mở),
- Loại giá trị,
- Phép sử dung,
- Tình trạng vật lý...
Bộ thẻ phông trung ương luôn được cập nhật hàng năm do các cơ quan chủ sở hữu phông báo cáo về theo yêu cầu thống kê tài liệu lưu trữ.
Từ trước những năm 1980, Bộ thẻ phông trung ương thường được quản lý theo phương pháp truyền thống. Hiện nay, Bộ thẻ phông trung ương được quản lý tự động hóa theo chương trình của máy tính