Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bộ thẻ phông

Tập họp thẻ của những phông tài liệu lưu trữ dùng để thống kê và tra cứu những đặc điểm chủ yếu của các phông tài liệu lưu trữ.