Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Tập hớp thẻ giới thiệu tài liệu lưu trữ về các sự vật. Trong phạm vi từng sự vật, các tấm thẻ được phân loại theo chuyên đề và sắp xếp theo trình tự phát triển của sự vật đó.