Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Văn bản xác nhận tại chỗ việc giao, nhận tài liệu giữa các lưu trữ với nhau hoặc giữa lưu trữ với những đơn vị khác. Nội dung chính của biên bản chuyển giao tài liệu bao gồm thời gian giao, nhận tài liệu; họ tên, chức vụ, cơ quan ngưòi giao, nhận tài liệu; số lượng, chất lưộng tài liệu và các loại thống kê, công cụ tra cứu tài liệu kèm theo; chữ ký của ngưòi giao, nhận tài liệu; xác nhận của cơ quan chủ quản.