Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Văn bản xác nhận tại chỗ việc giao nhận tài liệu từ các nguồn nộp lưu vào bảo quản ở lưu trữ. Nội dung của biên bản giao nộp tài liệu bao gồm; thời gian giao nộp, họ tên, chức vụ, cơ quan, ngưòi giao nộp ; số lượng, chất ỉượng tàỉ liệu; các loại thống kê, công cụ tra cứu kèm theo; các chữ kỷ của ngưòi giao nộp và xác nhận của cơ qiạn chủ quản. Biên bản giao nộp tài liệu cần làm thành 3 bản, một bản do bên giao nộp tài liộu giữ, ruột bản do bên nhận tài liệu giữ, còn một bản để lưu hồ sơ phông lưu trữ