Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Văn bản xác nhận tại chỗ việc hủy tài liệu, trong đó có chứa đựng các thông tin như tên phông, số mục lục, số lượng tài liệu hủy (kèm theo danh mục tài liệu hủy), tên ngưòi chứng kiến việc hủy tài liêu, thơi gian hủy tài liệu v.v...