Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Biên bản
Văn bản ghi lại đầy đủ hoặc một phàn diễn biến và kết qủa của một hội nghị, một cuộc họp, có xác nhận của ngưòi chủ tọa và thư ký. Văn bản ghi lại những vụ việc, có xác nhận của đưóng sự và những ngưòi làm chửng. Thí dụ : biên bận hỏi cung,biên bản bàn giao tài sản, v.v...