Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Biên mục hồ sơ
Trình bày tóm tắt những thông tin cần thiết vè nội dung, thành phần, đặc điểm của riiững tài liệu có trong hồ sờ hoặc đờn vị bảo quản lên bìa hồ SÖ (đổn vị bảo quản) hoặc vào một côĩig cụ tra cúíu (thẻ, mục lục...) theo những nguyên tlc và phương pháp của khoa học lưu trữ.