Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Qúa trình thực hiện các công việc trưóc khi đưa tài liộu công bố đến nhà in. Nội dung chủ yếu các công việc đó là : lựa chọn và truyền đạt bản văn của các tài liệu công bố ; trình bày công bố các tài liệu ; sắp xếp các phàn và các tài liệu trong xuất bản phẩm, thành lập công cụ tra cứu của xuất bàn phẩm; trình bày phụ lục v.v...