Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Soạn thảo văn bản theo quy định của pháp luật về văn bản
Diên'tâp văn bản là quá trình soạn thảo văn bản theo yêu cầu người đứng đầu co quan, tổ chức hoặc của thù trưởng đom vị.
Khi nhận nhiệm vụ biên soạn một văn bản, người soạn vãn bản phải nhận biết đầu tiên: biên soạn văn bản quy phạm pháp luật hay là biên soạn văn bản hành chính.
Neu là văn bản quy phạm pháp luật, quá trình biên soạn phái thực hiện đúng các quy định của Luật ban hành văn bàn quy phạm pháp luật và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Nếu là văn bản hành chính phải thực hiện đúng các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định sổ 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư, Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công các văn thư và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định.
Tùy theo mức độ phức tạp của từng văn bản, người soạn thảo văn bản thực hiện các công việc như:
- Thu thập thông tin có liên quan đến nội dung văn bản,
- Xử lý thông tin các tư liệu nghiên cứu thu thập được,
- Lập đề cương văn bản,
- Xin ý kiến lãnh đạo về nội dung đề cương,
- Viết dự thảo,
- Trao đổi nội bộ đơn vị,
- Sửa bản thảo,
- Tổ chức hội thảo (nếu là văn bản phức tạp),
- Sửa chữa bán thảo văn bản theo yêu cầu của hội thảo,
- Trình thù trường đơn vị xem xét và gửi pháp chế văn bản,
- Sửa hoàn chình bản thảo,
- Trình người ký văn bản duyệt, ký tắt văn bản,
- Đánh máy lại, in bản hoàn chỉnh,
- Ký lưu trách nhiệm (ký nháy) của thủ trưởng đom vị soạn văn bản về nội dung văn bản và của chánh văn phòng hoặc trưởng phòng hành chính về thể thức, kỹ thuật trình bày và thủ tục ban hành văn bản,
- Kỷ chính thức, làm các thủ tục ban hành văn bản.