Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Giá trị của những thông tin chứa đựng trong tài liệu lưu trữ có thể phục vụ cho nghiên cứu khoa học, lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa và những mục đích khác. Giá trị của tài liệu lưu trữ được phân thành hai loại : giá trị thực tiễn và giá trị lịch sử