Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Giấy ủy nhiệm
Văn bản của một cơ quan trao cho một cơ quan khác hoặc một cá nhân khác được ủy nhiệm để đại diện cho mình trước cơ quan hoặc người thứ ba, trong đó xác lập nội dung và phạm vi thẩm quyền của cơ quan hoặc cá nhân được ủy nhiệm để giải quyết một công việc nhất định