Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Văn bản do cơ quan lưu trữ có thẩm quyền cấp cho người yêu cầu sử dụng tài liệu, trong đó quy định phạm vi tài liệu và thời hạn được phép nghiên cứu tài liệu bảo quản ở một hay một số kho lưu trữ nhất định