Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Thời gian bắt đầu và kết thúc phông lưu trữ. Thời gian bắt đầu của phông lưu trữ được tính từ khi đơn vị hình thành phông được thành lập và bắt đầu hoạt động, hoặc từ khi bắt đầu hoạt động ở giai đoạn mới. Thời gian kết thúc của phông lưu trữ được tính từ khi đơn vị hình thành phông ngừng hoạt động, hoặc có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, sáp nhập hoặc chuyển sang hoạt động ở giai đoạn mới