Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Các bước tiến hành thiết kế công trình xây dựng hoặc sản phầm công nghiệp thể hiện mức độ chi tỉết, chính xác của bản vẽ trong qúa trình thiết kế. Có các giai đoạn thiết kế như sau : thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công (bản vẽ chế tạo).